อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย

อบจ.ภูเก็ต
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตําแหน่งครูผู้ช่วย

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 - ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 18 อัตราในรายวิชาดังนี้
 (1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา
 (2) สาขาวิชาประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
 (3) สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 อัตรา
 (4) สาขาวิชาเคมี จํานวน 2 อัตรา
 (5) สาขาวิชาแนะแนว จํานวน 1 อัตรา
 (6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จํานวน 1 อัตรา
 (7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 อัตรา
 (8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
 (9) สาขาวิชาคหกรรม จํานวน 1 อัตรา
 (10) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
 (11) สาขาวิชานาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา
 (12) สาขาวิชาดนตรี จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้
   1. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวกก, ข แนบท้ายนี้)
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ดังนี้
 - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปีกําหนดอัตราเงินเดือน 11,920 บาท
 - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปีกําหนดอัตราเงินเดือน 12,530 บาท
 (อัตราเงินเดือนตามข้อ 3 ยังไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)

วิธีการรับสมัครสอบแข่งขัน
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม  2556 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
 (1) เปิดเว็บไซต์ http : www.phuketcity.org หรือhttp://job.phuketcity.org
 (2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะออกเลขชําระเงินและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
 (3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร บันทึกในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้งแต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
 (4) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์บมจธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 กนยายน ั 2556 ถึงวนทั ี่ 7 ตุลาคม 2556 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
 (5) ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากการปิดรับสมัครสอบจะออกเลขประจําตัวสอบให้โดยเรียงตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ
 (6) ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ www.phuketcity.org หรือ http://job.phuketcity.org เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัครกรอกหมายเลข
ประจําตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจําตัวสอบให้แล้ว (เลขประจําตัวสอบจะระบุในใบสมัครสอบ โดยจะออกเลขให้หลังจากมีการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน สําหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจําตัวสอบให้นําหลักฐานการชําระเงินติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 . ในวันเละเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม